CÔNG NGHỆ
  • CôNG NGHệ THU GOM RáC THảI XâY DựNG (Xà BầN)

    Xã hội ngày càng phát triển từ do đó khối lượng rác thải xây dựng (xà bần, rác cặn) ngày một gia tăng không ngừng, để đáp ứng nhu cầu của xã hội việc thu gom...
  • CôNG NGHệ Xử Lý CHấT THảI NGUY HạI:

    Chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… ) được lưu chứa, vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng được phép đến các đến các địa điểm xử lý theo một quy trình nghiêm ngặt (theo hướng dẫn của thông tư 12/2011/TT-BTNMT) và được xử lý theo đúng quy định nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho môi trường