TIN TỨC
  • HướNG DẫN XâY DựNG KHO LưU TRữ CHấT THảI NGUY HạI

    http://citenco.com.vn/ - 2016-02-02

    Bao bì CTNH được bảo đảm lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ khi chuyển giao xử lý. Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi. Chất thải lỏng, bùn thải dạng nhão hoặc chất thải có các thành phần nguy hại dễ...
  • HướNG DẫN PHâN LOạI RáC TạI NGUồN

    http://citenco.com.vn/ - 2016-03-03

    Trong điều kiện hiện nay, khi môi trường đã trở thành một vấn đề toàn cầu, thì việc bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu an sinh xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường là sự lựa chọn đúng đắn. Do vậy, trong công tác bảo vệ môi trường rất cần...