TIN TỨC
 • THU GOM, VậN CHUYểN RáC SINH HOạT

  http://citenco.com.vn/ - 2016-01-25

  Rác sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp, trường học, chợ… được lưu chứa trong các thiết bị lưu chứa chuyển đến các điểm tập kết chuyển lên các xe ép rác chuyên dùng...
 • CôNG NGHệ Xử Lý RáC SINH HOạT BằNG PHươNG PHáP CHôN LấP HợP Vệ SINH

  http://citenco.com.vn/ - 2016-01-25

  Rác sinh hoạt chuyển đến các công trường xử lý với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh nhằm đảm bảo không gây tác động nguy hại đối với môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí...
 • CôNG NGHệ Xử Lý CHấT THảI NGUY HạI

  http://citenco.com.vn/ - 2016-01-25

  Chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… ) được lưu chứa, vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng được phép đến các đến các địa điểm xử lý theo một quy trình nghiêm ngặt (theo hướng dẫn của thông tư 12/2011/TT-BTNMT) và được xử lý theo đúng quy định nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho môi trường
 • CôNG NGHệ THU GOM Và Xử Lý NướC RáC

  http://citenco.com.vn/ - 2016-01-26

  Thu gom triệt để nước rác phát sinh từ quá trình vận hành bãi chôn lấp tránh việc rò rỉ nước rỉ rác ra môi trương xung quanh. Toàn bộ nước rỉ từ bãi chôn lấp được chuyển về ...